شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ ما همان هايي هستيم که روزي ميگفتيم هميشه رزمنده ميمانيم اما امروز ميبينيم کمي زياد از حد دروغ گفته ايمhttp://www.ido.ir/myhtml/news/1391/m07/139107307351.jpg
mp3 player شوکر
کربلايي ديگر
رتبه 0
0 برگزیده
164 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
کربلايي ديگر عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top